top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma duyurusu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) 10. maddesi gereği hazırlanmış olup, bu beyan; kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepleri içermektedir. Aynı zamanda kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında Veri Sorumlusu sıfatlıyla Tara Danışmanlık ve Finansal Projeler Tic. Ltd. Şti. (Tara Danışmanlık) internet sitesi/siteleri aracılığıyla tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 

Kişisel Verinin Kapsamı

Kurumumuzla yürüttüğünüz iş ilişkisi ve yatırım süreçlerinizde; kişisel verilerinizin güvenliği ve özel hayatın gizliliği ilkesi, bu ilişkinin tesisiyle başlayan öncelikli çalışma prensiplerimizdendir. Mevzuat, altyapı ve diğer ürün geliştirme çalışmalarımızda bu konu bizim için büyük önem arz etmektedir ve yapısal planlamalara dahil edilmektedir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen KVKK uyarınca; bir kişinin kimlik, iletişim, varlık, finansal ürünleri, yatırım ürünleri, ürünlerin dağılımı, risk profili ve tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri (bilanço, mizan, kredi kullanımı, derecelendirme, skorlama, EFT ve havale kayıtları, periyoda bağlı olan ve olmayan ödemeleri, diğer harcamaları vb.), yatırım ve hizmet verdiğimiz tüm finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (erişim zamanları, erişim sıklığı, ekranlar üzerindeki hareketleri ve tercihleri, IP, mobil telefon markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi vb.), genel merkezimiz ve merkez dışı örgütlerimizdeki kamera/ telefon kayıtlarındaki ses ve/veya görüntü tipi bilgiler; müşterilerimiz ile imzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucu edinilen -mevzuatın zorunlu kıldığı, müşteriyi tanıma kuralı kapsamında- müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Tara Danışmanlık’ın sunduğu her bir ürün ve hizmetten sizleri faydalandırmak üzere gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi; bu ürün veya hizmet özelinde, müşterimiz olarak sizinle hukuki / ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan çerçeve sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi; size hitaben eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirme yapılabilmesi; yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde size öneriler getirilebilmesi; aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca -bu konuda izin vermiş olmanız durumunda- pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi; ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ile potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlarla, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.
 

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz beyanlarınız üzere; genel merkezimiz ve merkez dışı örgütlerimiz, iştiraki olduğumuz şirketler, tüm mobil uygulamalarımız, elektronik işlem platformları, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, müşteri temsilcilerimizin ziyaret ve görüşmeleri, SMS kanalları, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular ile şirketimizin müşterileri ile iş ilişkileri nedeniyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.
 

Kurumumuzun faaliyetini sürdürmesi için zorunlu olarak tesis edilmiş sözleşmeler kapsamında ve yasal düzenlemelerde belirtilen işlenmesinin yükümlülükler gereği zorunlu olduğu veya Tara Danışmanlık’ın meşru menfaatleri için işlenmesi gerekli olan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla açık rızanızın temin edilmesi ile toplanmakta ve işlenmektedir.
 

Güvenlik Önlemleri

6698 sayılı KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olan Tara Danışmanlık, yatırım hizmeti almak / ürün-bilgi temin etmek üzere şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallar üzerinden temin edilen kişisel verilerinizi işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi paylaşmaksızın www.taradanismanlik.com web sitemizi istediğiniz periyodda ziyaret edebilirsiniz. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz, ancak sizin bilginiz dahilinde temin edilmektedir. Sizin onayınız sonucunda kayıt altına alınan kişisel verileriniz; hukuka aykırı şekilde işlenmesine engel olacak şekilde Tara Danışmanlık tarafından teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara en uygun güvenlik yöntemleri ve teknik tedbirler ile koruma altına alınmaktır.
 

Üçüncü Kişilerle Paylaşma

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan -müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin- düzenlemeler ile TSPB, BİST, SPK, MASAK, BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; Tara Danışmanlık tarafından, kişisel veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla ve KVKK'da sayılan şekillerde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir.
 

Tara Danışmanlık nezdindeki kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kurumumuzun doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veren veya hizmet alınan yurt içi üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlara, platformlara ve Kurumumuz web sitelerine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi gibi müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi mercilere ve tüzel kişilere -hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde- aktarılabilecektir. Ayrıca iş birliği yapılan kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı taraflar ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler, yurtiçi / yurtdışı bankalar, finansal kuruluşlarla -belirli bir doğrultusunda ve sınırlı olacak şekilde- paylaşılabilecektir.
 

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK 11. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin -eksik / yanlış işlenmişse- düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

bottom of page